Algemene beschouwingen WSHD

woensdag 19 april 2017 13:14

Op donderdag 24 november behandelde de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta de begroting. Namens de SGP en ChristenUnie voerde SGP-fractievoorzitter Wim de Jong het woord.

Hij merkt onder meer op dat de SGP is zuinig op de middelen. ‘Het college heeft na onze breed aangenomen motie van de SGP in nov 2014 structureel over de jaren 2016/2020 ca 1,7 miljoen bezuinigd. Daarmee is 2/3 van de doelstelling van onze motie behaald, een mooi resultaat. De huidige programmabegroting 2017/2021 ademt wederom een zuinig beleid, misschien te zuinig? Bij de Kadernota werd een gemiddelde stijging van 1,4% over de komende 5 jaar voorzien, in deze begroting slechts gemiddeld 0,8%. Met deze geringe stijgingspercentages kunnen de SGP en de ChristenUnie meegaan.

Het college merkt op dat er scherper aan de wind wordt gevaren. We hebben dat bij de jaarstukken 2015 nog niet gemerkt, de verschillen met de begroting waren toen veel te groot. Wat dat betreft doet op dit moment de Burap-2 van 2016 weldadig aan. Op de programma’s zijn overwegend verwaarloosbare afwijkingen geconstateerd. We wachten met belangstelling af wat het resultaat voor geheel 2016 is en zijn dan vooral benieuwd naar de vraag in hoeverre er zaken vooruitgeschoven worden of zijn naar 2017 of volgende jaren en wat dat betekent voor de draagkracht van de organisatie’.

De beide fracties vragen het college om voortdurende aandacht te hebben voor het WAT en WAAROM? en minder het HOE en WAARMEE?

  • Meetbare doelen in de begroting: wat gaan belanghebbenden op welk moment merken van de inzet van WSHD?
  • Haalbare voornemens opnemen: geen boeggolf! Wat zijn de gevolgen van niet uitvoeren? Voor belanghebbenden, voor de eigen organisatie, voor andere partijen?
  • Als we onze inzet vergelijken met andere waterschappen, doen we het dan goed als het gaat om kostenefficiënt werken? Lopen we met onze personele kosten in de pas? Naar onze mening is bijv 3,5 miljoen organisatiekosten tov 7,7 miljoen baggerwerk een onverantwoorde verhouding.

De Jong: ‘Dit zijn vragen waarop wij niet alleen bij verkiezingen, maar ook nu graag een helder antwoord willen kunnen geven aan onze achterban, ja aan alle belanghebbenden binnen het werkgebied van WSHD.

Het weerstandsvermogen op de programma's is uitstekend, grotendeels (ver) boven de streefwaarden. Uw college heeft aangegeven de reserves nu niet te willen verlagen ivm de grote aanstaande, nog moeilijk te becijferen opgaven.

Voor deze begroting is voor mijn fractie hiermee voldoende onderbouwd niets aan de reservepositie te doen. We verwachten echter bij de kadernota 2018 wel een betere onderbouwing van de risico’s die het college voorziet. Naar onze mening moet de focus van het college daarvoor de zittingsperiode overstijgen’.

Lees de gehele bijdrage (PDF)

« Terug